, .

.


Начало
Новини
Хирургия
За клиниката
Отзиви в медиите
Пациентите за нас
Цени и плащания
Връзки и посещения
Полезна информация
Контакти
Кариери
ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Хирургия

Клиника Екип Апаратура

Професор д-р Силвия Здравкова Чернинкова
Образование
Профилиран невроофталмолог, лекар с две клинични специалности:
     1. Неврология
     2. Офтамология
Многобройни специализации в престижни европейски болници и клиники
2004 Англия, Лондон, при професор Алън Бърд - ретинална наследствена патология в Moorfields Hospital
Научни публикации
2007 Highly variable neural involvement in sphingomyelinase-deficient Niemann-Pick disease caused by an ancestral Gypsy mutation.
2006 Molecular genetics of retinitis pigmentosa in two Romani (Gypsy) families.
2006 A Novel Mutation in ATP7B Gene Associated with Severe Neurological and Psychiatric Symptoms.
2006 Axonal neuropathy with optic atrophy is caused by mutations in mitofusin 2.
2005 Treatment for diabetic mononeuropathy with alpha-lipoic acid.
1990 Comparative ophthalmologic studies on children and adults with craniopharyngiomas.
1989 Two cases of pseudohypoparathyroidism in a family with type E brachydactylia.
  Neuroophthalmological symptoms in children treated for internal hydrocephalus.
  Neuro-ophthalmological examinations in craniopharyngiomas in childhood
 

Ophthalmological symptoms in patients with internal carotid artery pathology

 

 СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ

 

на  Проф. д-р Силвия Здравкова Чернинкова-Гопина, д.м.н.

 

 

А. НАУЧНИ  ПУБЛИКАЦИИ  В  ПЪЛЕН  ОБЕМ  / РЕАЛНИ /

 

I. Дисертации

 

1. Чернинкова-Гопина , С.  Състояние на конюнктивената микроциркулация  при болни със съдови заболявания с данни за латентна недостатъчност и преходни нарушения на мозъчното кръвообращение. Дисертация за присъждане на научната степен “кандидат на медицинските науки“, София, 1984 година , 169 стр. ( Автореферат ).

2. Чернинкова-Гопина , С. Невроофталмологични проучвания при някои придобити и наследствени заболявания на нервната система и окото. Дисертация за присъждане на научната степен “доктор на медицинските науки“, София, 2008, 253 стр. ( Автореферат ).

 

II. Участия ( глави ) в самостоятелна лична монография

 

3. Чернинкова, С. Невроофталмологична симптоматика при болни с орбитални

пространство-заемащи процеси. В: Невроофталмологична диагностика при някои  заболявания на нервната система и окото, София, Булвест, 2009, 11-44.

4. Чернинкова, С. Характеристика на очедвигателните паретични нарушения   

при болни с  интракраниални  неоплазми.В: Невроофталмологична диагностика при някои  заболявания на нервната система и окото, София, Булвест, 2009, 45-60.

5. Чернинкова, С. Характеристика на очедвигателните паретични лезии при болни с  множествена  склероза В: Невроофталмологична диагностика при някои  заболявания на нервната система и окото, София, Булвест, 2009, 61-85.

6. Чернинкова, С. Офталмологична симптоматика при интермедиерна форма

на болестта на Niemann-Pick. В: Невроофталмологична диагностика при някои 

заболявания на нервната система и окото, София, Булвест, 2009, 86-93.

7. Чернинкова, С. Характеристика и динамика на пръстена на Kayser-Fleischer при

болни с церебрална форма на  болестта на Wilson.  В: Невроофталмологична

диагностика при някои  заболявания на нервната система и окото,

София, Булвест, 2009, 94-106.

8. Чернинкова, С. Аксонална невропатия ( НМСН 2А ), асоциирана с оптична

 атрофия при мутации в MFN2 гена.  В: Невроофталмологична диагностика при някои 

заболявания на нервната система и окото, София, Булвест, 2009, 107-115.

9. Чернинкова, С. Характеристика на очедвигателните  нарушения  при болни с

конгенитален миастенен синдром тип Ia.   В: Невроофталмологична диагностика при някои  заболявания на нервната система и окото, София, Булвест, 2009, 116-123.

10. Чернинкова, С. Фенотипна характеристика на автозомно-доминантен и X- 

 свързан  retinitis   pigmentosa при ромски фамилии.  В: Невроофталмологична диагностика при някои  заболявания на нервната система и окото, София, Булвест, 2009, 124-143.

 

III. Участиe  в  монография на други автори

 

11.Чернинкова, С. Офталмологични нарушения при каротидна недостатъчност.

 В: Патология на каротодната артерия - Ултразвукова диагноза и лечение, София, Арсо, 2008,  Ред. П.Шотеков, 42-47.

 

IV. Реални публикации в чужди и международни медицински списания

 

12. Чернинкова,С.З. Патологические  изменения микроциркуляции  коньюнктивы у  больных  с сосудистыми  заболеваниями  мозга. Вестник офтальмологии, 102, 1986 , 5, 68 - 70.

13. Cherninkov, Z.,S. Cherninkova. Two cases of pseudohypoparathyroidism  in a family with type E brachydactylia. Radiologia diagnostica , Berlin, 30, 1989, H.1 , 57 - 60.

14.Cherninkova, S. ,  Hr.Tzekov, V. Karakostov.  Comparative ophthalmologic studies on children and adults with craniopharyngiomas. Ophthalmologica, 201, 1990, 4, 201 - 205.

15. Tzekov,Chr.,S. Cherninkova , T. Gudeva.  Neuroophthalmological symptoms in children treated for internal hydrocephalus. Pediatric Neurosurgery , 17, 1991 - 1992, 6 , 317 - 320.

16. Цеков,Хр., С.Чернинкова.  Нейроофтальмологические обследования при краниофарингиомах в детском возрасте. Вестник офтальмологии , 108, 1992, 1, 38 - 40.

17.Tzekov, Chr., S. Cherninkova, T.Gudeva. Neuroophthalmological symptoms in children treated for internal hydrocephalus. Annual Review of Hydrocephalus and Spina Bifida, vol.11, 1993,63.

18. Чернинкова, С., П. Шотеков, Ю. Петрова. Офтальмологические симптомы у больных  с патологией внутренней сонной артерии. Вестник офтальмологии, 110, 1994, 4 , 3 - 4.

19. Cherninkova,S., B.Stamenov, An. Nakova, D. Stoilova. Cortical blindness associated with bilateral posterior ischemic optic neuropathy after generalized cerebral hypoxia – a case report. Neuro-ophthalmology , 2003 , 27, 1-3, 103-109.

20. Cherninkova,S.,Chr. Tzekov, V.Bussarski, I.Iliev,S.Nachev, T.Gudeva,D.Stoilova. Neuro-ophtalmologic symptomatology in 246 patients with orbital space-occupying processes. Neuro-ophthalmology, 2003, 27, 1-3, 45-54.

21. Tankova,T., S. Cherninkova, D. Koev. Treatment for diabetic mononeuropathy with α-lipoic acid. International Journal of Clinical Practice, 2005, 59 (6), 645–650.

22. Zuchner, St., P. De Jonghe, A. Jordanova, K. Claeys,V. Guergueltcheva,

S. Cherninkova, St. Hamilton, G. Van Stavern, K. Krajewski, J. Stajich, I.Tournev,

K. Verhoeven, C. Langerhorst, M.Visser, F. Baas, T. Bird, V. Timmerman,

M. Shy, J.Vance.  Axonal neuropathy with optic atrophy is caused by mutations in

mitofusin2. Annals of Neurology, 2006, 59, 2, 276-281.

23. Mihaylova,V.,T.Todorov, I.Tournev, S.Cherninkova, N.Nikoevski, M.Raicheva, P.Iankova, I.Petrova, A.Savov, I.Kremensky. A novel mutation in ATP7B gene associated with severe neurological and psychiatric symptoms. European Neurology, 2006, 55, 99-100.

24. Chakarova, C., Sylvia Cherninkova, Ivailo Tournev, Naushin Waseem, Radka Kaneva, Albena Jordanova, Brotati K. Veraitch, Bhavdip Gill,Tracy Colclough,Anastasia Nakova, Alexander Oscar, Violeta Mihaylova, Amelia Nikolova-Hill, Alan F. Wright,Graeme C. M. Black, Simon Ramsden, Ivo Kremensky, Shomi S. Bhattacharya. Molecular genetics of retinitis pigmentosa in two Romani (Gypsy) families. Molecular Vision, 2006, 12, 909-914.

25. Mihaylova,V., J.Hantke, I.Sinigerska, S.Cherninkova, M.Raicheva, S.Bouwer, R.Tincheva, D.Khuyomdziev, J.Bertranpetit, D.Chandler, D.Angelicheva, I.Kremensky, P.Seeman, I.Tournev, L.Kalaydjieva. Highly variable neural involvement in sphingomyelinase-deficient Niemann-Pick disease caused by ancestral Gypsy mutation. Brain, 2007, 130 (Pt 4), 1050-1061.

26. Mihaylova,V., T.Todorov, H.Jelev, S.Cherninkova, M.Raycheva, A.Savov, I.Kremensky, I.Tournev. Wilson’s disease in two consecutive generations in a Bulgarian Roma family. J.Neurology, 2007, 254, 1462-1463.

27. Mihaylova,V., T.Muller, I.Petrova, I.Tournev, S.Cherninkova, M.C.Walter, M.Deschauer. Unique PABPN1 gene mutation in a large Bulgarian family with OPMD. J.Neurology, 2008, 255, 609-611.

28. Mihaylova,V., J.Hantke, S.Cherninkova, S.Krastev, M.Radionova, M.Raicheva, I.Sinigerska, H.Jelev, A.Jablensky, L.Kalaydjieva, I.Tournev. Severe neuropsychiatric symptoms in two siblings with intermediate type of Niemann-Pick disease. J. Neurology, 2008, 255,1434-1435.

29. Sivadorai, P., S. Cherninkova, S. Bouwer, K. Kamenarova, D. Angelicheva, P. Seeman, K.  Hollingsworth, V. Mihaylova, A. Oscar, G. Dimitrova, R. Kaneva, I.Tournev, L.  Kalaydjieva. Genetic heterogeneity and minor CYP1B1 involvement in the molecular basis of primary congenital glaucoma in Gypsies. Clinical Genetics, 2008, 74, 82-87.

30. Ali,M., M. McKibbin, A. Booth, D.A. Parry, P. Jain, S. A. Riazuddin, J. F. Hejtmancik, S. N. Khan, S. Firasat, M. Shires, D. F. Gilmour, K. Towns, A. Murphy, D. Azmanov, I. Tournev, S. Cherninkova, H. Jafri, Y. Raashid, C. Toomes, J. Craig, D. A. Mackey, L. Kalaydjieva, S. Riazuddin, C. F Inglehearn. Null Mutations in LTBP2 Cause Primary Congenital Glaucoma, Amer. Journal Human Genetics, 2009, v.84, 5, 664-671.

 

V. Реални публикации в сборници, публикувани в чужбина

 

 

31. Daskalov, M.,V.Bossnev , S. Cherninkova. Biomicroscopic  and ultrasonic flowmetric study of patients with diabetic peripheral angioneuropathology . Symposium Bulg.Romanian Neurology, Piatra Neamt , 4 - 6 June 1987, Collection of reports, 38 - 41.

32. Staikov,M., Iv.Dimitrov, M. Cherkezova, S. Cherninkova, Iv. Milanov. Nosometric system for analysis and evaluation of therapeutic efficiency  in patients with lumbosacral radicullitis. Symposium Bulg.Romanian Neurology, Piatra Neamt, 4 - 6 June 1987, Collection of reports, 95 - 97.

33. Cherninkova, S., L. Mavlov, V.Dimova, B.Stamenov, Chr.Kolchev, M.Daskalov. Eye movements in the diagnosis of balance disorders ; gaze paralysis, gaze ataxia, and gaze apraxia. In: Giddiness &Vestibulo-spinal investigations, Combined Audio-vestibular investigations, Experimental Neurootology, Proceed. NES, vol.XXIV ,1996, Ed.C.-F.Claussen et al., 387-392.

 

VI. Реални публикации в  български медицински списания

 

34. Чернинкова, С., З.Чернинков. Върху два случая с деформитета на Sprengel  в съчетание с костни и спинални дисрафични промени.  Неврология, психиатрия и неврохирургия, 19, 1980, 4 , 294 - 297.

35.  Вантов, М., Г.Дамянова, А.Кацарова, А.Муфтиева,  С.Чернинкова.Съвременен методичен комплекс за изследване  периферната микроциркулация. Бюлетин на НИНПН,10,1982, 2 , 56 - 60.

36. Чернинкова, С.,  М. Вантов. Биомикроскопия на конюнктивалната  микроциркулация. Бюлетин на НИНПН, 10, 1982 , 4 , 38 - 41.

37.Чернинкова, С. Конюнктивената микроциркулация при различни заболявания на организма  ( литературен обзор ). Бюлетин на НИНПН, 11, 1983, 4, 31 - 33.

38.Хаджиев, Д., С.Чернинкова.  Сравнителни проучвания на ефектите на Vinpocetinum  и Pentoxifyllinum  върху конюнктивната микроциркулация у болни с недостатъчност на мозъчното кръвообращение. Неврология, психиатрия и неврохирургия, 22, 1983, 4 , 269 - 275.

39.Стайков,М., С.Чернинкова, Н.Бешков, Д. Минчев.  Резултати от диспансерното наблюдение на болни с поясно-кръстцови радикулити  в Сливенски окръг. Бюлетин на НИНПН,12,1984, 4, 23-29.

40.Василева,П., С.Чернинкова, Ст.Дъбов.  Проучване микроциркулацията на булбовата конюнктива  и на лимба чрез флуоресцеинова ангиография на предния сегмент. Офталмология, 32, 1984, 2, 1 - 5.

41. Чернинков,З., С.Величков, С.Чернинкова.  Относно един симптомокомплекс  с регионален гигантизъм на гръбнака и крайниците в съчетание със ставна хондродисплазия.Рентгенология и радиология, 23, 1984, 4, 34 - 38.

42. Чернинкова, С.  Невроофталмологични проучвания при начална мозъчно-съдова недостатъчност. Офталмология, 34, 1986, 2, 51 - 54.

43. Чернинкова, С.,Ст.Маринкев. Офталмологични промени при дисплазията на Kniest.Офталмология, 34, 1986, 3, 41 - 42.

44. Чернинкова, С., О.Калафатова. Изоптерно-периметрични изследвания при болни с множествена склероза. Неврология, психиатрия и неврохирургия, 26, 1987, 1, 41 - 46.

45. Стайков, М., С.Чернинкова, З.Чернинков.  Клинико-рентгенологично скринингово проучване на вертеброгенните увреждания  на седалищния нерв в Сливенски окръг. Неврология,психиатрия и неврохирургия , 26, 1987, 2, 22 - 26.

46. Чернинков, З., С.Чернинкова.  Върху два случая с брахиклинодактилия, лицев дисморфизъм и изоставане в психичното развитие. Съвременна медицина, 38, 1987, 1,35 - 37.

47. Боснев, В., С.Чернинкова, Б.Йорданов, Ч.Дикова. Проучване на микроциркулацията при болни с множествена склероза. Неврология,психиатрия и неврохирургия, 26,1987, 4, 28 - 30.

48. Узунов, Н., С.Чернинкова.  Конюнктивална микроциркулация при мигренно болни във и извън пристъп.Неврология, психиатрия и неврохирургия, 28, 1989, 1, 12 - 15.

49. Чернинков, З., С.Чернинкова.  Хипертрофични скелетни промени в комбинация с невротрофични нарушения. Рентгенология и радиология, 28, 1989, 1, 10 - 12.

50.  Романски, К., С.Чернинкова.  Синдром на Terson. Собствени наблюдения и литературен обзор. Неврология,психиатрия и неврохирургия, 28, 1989, 5, 39 - 43.

51. Цеков, Хр., С. Чернинкова.   Зрителни нарушения при краниофарингиоми в детската  възраст. Офталмология, 38, 1990, 1, 29 - 34.

52. Чернинкова, С., П.Шотеков.  Невроофталмологични симптоми при болни с доплерсонографски  данни за патология на вътрешната сънна артерия. Офталмология, 38, 1990, 1, 40 - 44.

53. Чернинкова, С., Т.Гудева, Хр.Цеков.  Късни резултати и прогноза на зрителната симптоматика при оперирани деца с вътрешна хидроцефалия. Българска Неврохирургия, 2, 1994, 1, 51 - 54.

54. Чернинкова, С., В.Димова.  Зрителни евокирани потенциали и невроофталмологична находка при болни с множествена  склероза. Реферативен Бюлетин по Офталмология, 2, 1995, 4, 27 - 29.

55. Димова, В., С.Чернинкова, Хр.Цеков, А. Шмаров.  Зрителни евокирани потенциали и невроофталмологична находка при деца с вътрешна хидроцефалия в късен постоперативен стадий.  Българска Неврохирургия, 3, 1995, 1, 27 - 33.

56. Чернинкова, С.  Върху някои синдроми на супрануклеарни очедвигателни разстройства. Офталмология, XL,1996, 2-3, 84.

57. Чернинкова, С., Хр.Цеков, К.Романски.  Перспектива за зрителните функции при болни оперирани за питуитарна апоплексия. Българска Неврохирургия, 4, 1996, 3, 20 - 27.

58. Dikova,C., E.Tzvetanova,V.Bosnev, B.Ishpekova,N.Nikoevski, L.Mavlov, M.Baleva,K.Nikolov, S.Cherninkova, K.Goranov, S.Nachev,R.Shabani. Facioscapulohumeral muscular dystrophy and a possible Sneddons syndrome. Acta Medica Bulgarica, 24, 1997, 2, 49 - 55.

59.Чернинкова, С., Ч.Дикова, Н.Стоянчев, Н.Никоевски, П.Цветанова.  Два случая със синдрома  “едно и половина” на Fisher. Neurologia Balkanica, 1, 1997, 1 - 2, 47 - 50.

60. Петрова, И., С.Чернинкова, Н.Никоевски.  Случай с хередитарна оптична атрофия. Neurologia Balkanica, 1, 1997, 1 - 2, 51.

61. Белберова,К., Хр.Крушков, С.Чернинкова, Н.Никоевски.  Случай със синдром на Adie. Neurologia Balkanica, 1, 1997, 1 - 2, 52 - 53.

62. Крушков, Хр., К.Белберова, С. Чернинкова, Н.Никоевски.  Случай на съчетание на рецидивиращ иридоциклит с вероятна херпесна етиология                 ( HSV -1 ) и множествена склероза. Neurologia Balkanica, 1, 1997, 1 - 2, 54 - 56.

63. Чернинкова, С.  Нарушения на очните движения при лезии на малкия мозък. Бюлетин ( Информационно издание на Българското дружество по неврология) , 2, 1998, 1, 2 - 3.

64. Чернинкова, С., М.Кючуков, Н.Никоевски, И.Петрова.  Към клиниката на Ophthalmoplegia oculomotoria interna - постганглионарен тип ( с принос на един случай  ). Neurologia Balkanica, 2, 1998, 3 - 4, 134 - 138.

65. С Чернинкова,С., В.Димова.  Компютърно-периметричният  метод  в диагностиката на оптичната форма на множествената склероза.  Български Офталмологичен преглед, 1999, 4 , 24 – 26.

66. Кръстев,Ст., С.Чернинкова.   Промени на вътреочното налягане  при билатерална електроконвулсивна терапия. Съвременна медицина, 1999, год.L, 4, 50-53.

67. Cherninkova,S.,V.Dimova. The use of automated perimetry for lesions in suprachiasmal visual pathway with vascular etiology. Acta Medica bulgarica, 2000, 27, 24-28.

68. Чернинкова, С., О.Григорова. Синдроми на очедвигателни разстройства при болни с множествена склероза. Acta Medica Bulgarica , 2000, 27, 35-39.

69. Цеков, Хр., С.Чернинкова, В.Бусарски, И.Илиев, С.Начев,  Т.Гудева, И.Илиев, Хр.Рангелов. Клинична характеристика на пространствозаемащите процеси в орбитата и възможностите на неврохирургията при тяхното лечение. Съвременна медицина, 2000, 4 , 16 – 22.

70. Динев, Е., К.Романски, С.Чернинкова, Хр.Христов, Д.Андонова. Лезия на н.окуломоториус при аневризми на супраклиноидната част на вътрешната сънна артерия. Българска неврохирургия, 2000, 5, 46-48.

71. Цеков, Хр., В.Бусарски, С.Чернинкова, Хр.Рангелов, Н.Мирчев, М.Пенева, А.Хаджиянев, К.Минкин, Е.Стоилова.Увреди на зрителните нерви при закрита черепно-мозъчна травма. Българска неврохирургия, 2000, 5, 112-114.

72.Трифонова, Н., Ив.Търнев, М.Стаменова, А.Пашов, Б.Атанасова, С.Чернинкова, И.Петкова, К.Цачев. Проучване върху кристалините в очни лещи при новооткрития CCFDN синдром. Български Офталмологичен преглед, 2001, 1, 36-40.

73. Попова,А., Г.Димитрова, И.Петкова, С.Чернинкова, Л.Калайджиева, P.Thomas, И.Търнев.Офталмологични прояви при новооткрито в България дозонтогенетично невродегенеративно заболяване – CCFDN syndrome. Български офталмологичен преглед, 2001, 3, 30-34.

74. Бусарски,В., Хр.Цеков, С.Чернинкова, И.Илиев, С.Начев, Т.Гудева. Неврохирургия по отношение туморите на орбитата /Анализ върху 231 болни с обзор на литературата/. Български офталмологичен преглед, 2001, 2, 36-41.

75. Чернинкова, С., Д.Стоилова, Xр.Цеков, В.Димова. Ранна диагностика на мозъчни неоплазми с прилагане на автоматизирана ( компютърна) периметрия. Българска неврохирургия, 2001, 6, 59-62.

76. Никоевски, Н., С.Чернинкова,  Х.Крушков, И.Петрова, С.Сарафов, Б.Стаменов,  П.Богданова. Микроаденом на хипофизата при идиопатична интракраниална хипертензия. Българска неврохирургия, 2001, 6, 63-65.

77. Цеков, Хр., В.Бусарски, Р.Попов, С.Чернинкова, А.Хаджиянев, Н.Мирчев, Е.Стоилова, К.Минкин, Л.Нучев, И.Илиев, Д.Добрев, П.Генов, И.Димитров. Сравнително рядко срещани тумори в параселарна област. Българска неврохирургия, 2001, 6, 42-45.

78. Чернинкова, С., О.Григорова. Характеристика на очедвигателните нарушения при множествена склероза. Български офталмологичен преглед, 2002, 3, 5-10.

79.Чернинкова, С., Д.Стоилова.Към клиничната картина и диагнозата на тоничната зеница с описание на три случая. Български офталмологичен преглед, 2002, 2, 18-21.

80. Григорова,О., С.Ванева, С.Чернинкова.Очна миастения. Българска неврология, психиатрия и неврохирургия, 2002, 1, 18-22.

81. Чернинкова, С., Д.Стоилова. Анализ върху 5 случая със синдрома                       “тонична зеница”. Българска неврология, психиатрия и неврохирургия, 2002, 3, 11-13.

82. Петрова, Ю.Й., С. Чернинкова. Ехографско изследване на орбитални артерии. Български офталмологичен преглед, 2003 , 2, 18 – 20.

83. Чернинкова, С. Синдромът “ едно и половина “ на Фишер – рядка форма на супрануклеарна очедвигателна лезия. Български офталмологичен преглед, 2003, 1, 48-51.

84.Танкова, Цв., С.Чернинкова,  Др.Коев. Лечение на диабетната мононевропатия с алфа-липоева киселина.Ендокринология, 2003, т.8, 1, 27-33.

85. Чернинкова, С. Синдроми на очедвигателни нарушения при болни с множествена склероза. Българска Неврология, 2003, т.3, 4, 249-252.

86.Джумерска,И.,Ал.Пашев,И.Търнев,И.Минева,М.Стаменова,И.Маждракова,    С.Чернинкова,Н.Трифонова.Двумерна електрофореза на кристалините на очната леща при CCFDN синдром ( Congenital cataract, facial dysmorphism,neuropathy syndrome). Български офталмологичен преглед, 2003, 3, 25-29.

87. Ангелов, Б., Хр.Цеков, И.Илиев, С.Чернинкова, Кр.Минкин, Е.Найденов. Клиника, диагноза и лечение на туморите на слъзната жлеза. Реферативен бюлетин по офталмология., 2004, 1, година 11, 41-47.

88. Чернинкова, С., Б.Стаменов. Конгенитален ретракционен синдром на Duane ( описание на един случай). Българска Неврология, 2004, т.4, 2, 108-110.

89. Петрова, Ю., С.Чернинкова. Ехографска оценка на n.opticus. Български офталмологичен преглед, 2004, 3, 21-23.

90. Чернинкова,С., Хр.Чакърова, Ан.Накова, И.Търнев, Р.Кънева, А.Йорданова, А.Николова-Хил, В.Гергелчева, А.Оскар, Ш.Бхатачария.

Фенотипна характеристика на X-свързан Retinitis pigmentosa при ромски фамилии

Български офталмологичен преглед, 2005, 2, 43-49.

91. Коев, К., И. Каменов, С.Чернинкова. Случай на псевдопапиледем на зрителните нерви и тиреотоксикоза. Scripta Periodica, 2005, v.8, 2, 46-49.

92. Коев, К., С.Чернинкова, А.Накова, Ив.Търнев, А.Оскар.Тапето-ретинална дегенерация "cone-rod" dystrophy при два фамилни случая с автозомно рецесивно унаследяване. Scripta Periodica, 2005, v.8, 3, 43-46.

93. Бужов, Б., И.Търнев, Б. Ишпекова, А.Йорданова, С.Чернинкова, В. Мълчанова, Хр.Цеков, П.Дочева, П. Янкова, И. Кременски, П. Шотеков, Р. Лемерс, С. ван дер Маарел.Фациоскапулохумерална мускулна дистрофия без 4Q35 делеция с необичайно тежък фенотип. Българска Неврология, 2005, т.5, 1, 39-42.

94. Чернинкова, С., И. Търнев, А. Оскар, Б. Бужов. Клинична характеристика на тоничната зеница. Българска Неврология, 2005, т.5, 2, 89-92.

95. Шотеков, П., Н.Никоевски, И. Търнев, С. Чернинкова, И. Петрова, М. Райчева, В. Михайлова. Прогресивна супрануклеарна пареза.  Българска Неврология, 2005, т.5, 2, 97-100.

96. Търнев, И., Р. Варон, Д. Ангеличева, В. Гергелчева, Р. Гудинг, Б.Йол, Б. Ишпекова, Р. Кинг, М. Райчева, З. Каменов, С. Чернинкова, А. Томов, Р. Петков, В. Божинова, М. Кацарова, А. Шмаров, И. Литвиненко, Р. Тинчева, Хр. Цеков, П. Борисова, Б. Бужов, Ю. Петрова, П.К. Томас, Л. Калайджиева. Конгенитална катаракта, лицев дисморфизъм, невропатия при цигани - чист дефект на РНК полимераза II  - медиирана транскрибция. Българска Неврология, 2005, т.5, 3, 142-147.

97. Търнев, И., В. Гергелчева, И. Литвиненко, В. Божинова, Б. Ишпекова, П. Димова, И.Иванов, С.Чернинкова, Б. Емар, А.Енгел, Х. Локмюлер, Л. Калайджиева. Конгенитален миастенен синдром тип Ia - клинично фенотипизиране и генетична епидемиология. Педиатрия, 2005, 3, 17-20.

98. Цеков, Хр., Е. Найденов, С. Чернинкова, А. Бусарски, Л. Нучев.Вътрешна хидроцефалия при деца - възможности за съвременно оперативно лечение  в зависимост от етиопатогенезата на заболяването. Педиатрия, 2005, 3, 30-32.

99. Оскар, А., С. Чернинкова, П.Шотеков, Р. Калпачки, А. Бочева, Б. Милев. Случай на оптична ретрохиазмална лезия с демиелинизираща етиология. Българска Неврология, 2005, т.5, 5, 319-322.

100. Чернинкова, С. Офталмологична симптоматика при каротидно-оклузивна болест (обзор). Невросонография и мозъчна хемодинамика, 2005, т.1, 2, 65-69.

101. Бужов, Б., И.Търнев, Б. Ишпекова, О. Кълев, Б. Георгиева, С. Чернинкова, Х. Крушков, П. Дочева, Н. Попова, Н. Никоевски, П. Шотеков, Р. Лемерс, С.ван дер Маарел. Диференциалнодиагностични насоки при верифицирането на пациент с нов атипичен фенотип на фациоскапулохумерална мускулна дистрофия. Медицински преглед, 2005,т. 41, 3, 97-102.

102. Оскар, А., С. Чернинкова. Невроофталмологична симптоматика при пациенти със съдова лезия на зрителните сензорни пътища (обзор ). Невросонография и мозъчна хемодинамика, 2006, т.2, 1, 17-23.

103. Чернинкова, С., В. Михайлова, И. Търнев, Т. Тодоров, Н. Димитрова, Хр. Желев. Регресия на пръстена на Кайзер-Флайшер при болестта на Wilson след лечение с D- Penicillamine - индикатор за клинично подобрение ? Български офталмологичен преглед, 2006, 2, 33-37.

104. Коев, К., С.Чернинкова, И.Каменов, А.Оскар. Двустранен ретробулбарен неврит при множествена склероза. Scripta periodica, 2006, v.9, 1, 25-28.

105. Чернинкова,С., В. Гергелчева, И.Литвиненко, В.Божинова, И.Иванов, А.Оскар, В.Михайлова, Х.Локмюлер, Ив. Търнев. Очедвигателни нарушения  при болни с конгенитален миастенен синдром тип Ia. Български офталмологичен преглед, 2006, 3, 6-10.

106. Петрова,М., Л.Трайков, М.Райчева, О.Григорова, С.Чернинкова, Я.Желев, Ш.Мехрабиан. Когнитивни нарушения при прогресивна супрануклеарна парализа. Българска Неврология, 2006,т.6, 2, 98-101.

107. Михайлова,В.,Т.Тодоров, И.Търнев, Г.Георгиев, Н.Кръстев, О.Косева, З.Кръстев, С.Чернинкова, П.Шотеков, А.Савов, И.Кременски. Пресимптоматична диагноза при болест на Wilson и терапевтично поведение. Българска Неврология, 2006, т.6, 2, 105-108.

108. Чернинкова, С., В.Михайлова, Ив.Търнев, Я.Хантке, И.Синигерска, Р.Тинчева, А.Оскар, Л.Калайджиева. Офталмологична симптоматика при интермедиерна форма на болестта на Niemann-Pick при български роми. Български офталмологичен преглед, 2007, 1, 7–11.

109. Чернинкова, С., Хр.Цеков, В.Бусарски, К.Минкин, А.Оскар, Е.Найденов,

Я. Енчев, М.Тодоров, Е. Стоилова. Очедвигателни лезии при болни с интракраниални 

неоплазми. Българска неврологична и психиатрична практика , 2007, 4, 5-11.

110. Гергелчева, В., С.Чернинкова, А.Шмаров, Е.Цолова, А.Йорданова, И.Търнев.

Аксонална форма на болестта на Шарко-Мари-Тут с мутации в митофузиновия

ген – фенотипни прояви при български пациенти. Българска Неврология, 2007, 4,

190-194.

111. Гергелчева,В.,  И. Литвиненко, С. Чернинкова, В. Божинова, В. Михайлова, Б. Ишпекова, Л. Ангелова, И. Иванов, П. Димова, А. Оскар, А. Йорданова, Б. Емар, А. Енгел, Х. Локмюлер, Л. Калайджиева, И. Търнев. Конгенитален миастенен синдром

тип Ia ( фамилна инфантилна миастения ) при българските роми. Българска Неврология, 2007, 5, 242-245.

112. Оскар, А., С.Чернинкова, В.Каракостов, В. Бусарски, А. Шмаров. Двустранен оптичен

 неврит при питуитарен абсцес. Българска неврологична и психиатрична практика, 2007, 3,

2-4.

113. Михайлова, В., И.Търнев , Я.Хантке , И.Синигерска , С.Чернинкова ,

М.Радионова, М.Райчева , С. Кръстев , И.Трайкова,  А.Шмаров, В. Гаврикова,

 Б.Милев, Р.Тинчева , Д. Куюмджиев, Л.Калайджиева. Интермедиерна форма на

болест на Niemann-Pick при български роми. Българска Неврология, 2007, 5, 249-255.

114. Оскар, А., С.Чернинкова. Анализ на клиничния профил на пациенти с акутна форма на оптичен неврит. Българска Неврология, 2008, 2, 68-71.

115.Титянова, Е., С.Чернинкова, С.Каракънева. Четири-измерно (4D) ултразвуково изобразяване на очни булбуси и зрителни нерви. Невросонография и мозъчна хемодинамика, 2009, т.1, 1, 13-16.

116.Оскар, А., С.Чернинкова. Невроофталмологична симптоматика при травматични лезии на зрителните нерви и оптична хиазма. Българска Неврология, 2009, 3, 120-123.

 

 

VII. Реални публикации в сборници, публикувани у нас

 

 

117. Стайков, М., Д.Минчев, Л.Цонева-Пенчева, З. Чернинков, С. Чернинкова, Ив.Цачев. Епидемиологично проучване на заболеваемостта на болестите на периферната нервна система в Сливенски окръг. Юбилейна конференция 100 години Окръжна болница Сливен, Сливен 1980, Сборник доклади, 39 - 42.

118. Димова, В., С.Чернинкова.  Зрителни евокирани потенциали при болни с различни периметрични дефекти. Основни проблеми в неврологията, Пловдив 1995, 194 - 196.

119. Чернинкова, С. Автономна нервна система и зрителен анализатор. В: Съвременни аспекти на невровегетологията, Сборник, Под ред.И.Велчева, София, 2000.

120. Цеков, Хр., С.Чернинкова, Е.Найденов, К.Романски, В.Бусарски, К.Минкин.

 Диагноза и оперативно лечение на пространство-заемащите процеси на орбитата.

 В: Тумори на окото и очните придатъци, 2008,  Ред.Ч.Балабанов, ИЦ „МУ-Плевен”,

96-102.

 

VIII. Участия в учебници по неврология

 

121. Шотеков, П., С.Чернинкова, О.Колев. Черепно-мозъчни нерви. Анатомо-физиология.Изследване.Синдроми.Учебник по неврология, 2001,София, МИ ”Арсо”, 54-76.

122. Ганева, Г., И.Асенов, С.Чернинкова. Специализирана сетивност. В: Неврология,

2007, Мед. и физкулт., София, Ред.И. Миланов и С. Янчева, 76-87.

123. Чернинкова, С., О. Колев. Невроофталмологични и невроотологични изследвания.

В: Неврология, 2007, Мед. и физкулт., София, Ред.И. Миланов и С. Янчева, 274-280.

124. Асенов, И., С.Чернинкова. Специализирана сетивност. В: Неврология за общопрактикуващи лекари, 2009, Медицина и физкултура, София, Ред. Ив.Миланов и Ст. Янчева, 58-63.

125. Чернинкова, С., О.Колев. Невроофталмологични и невроотологични изследване. В: Неврология за общопрактикуващи лекари, 2009, Медицина и физкултура, София, Ред. Ив.Миланов и Ст. Янчева, 176-178.

 

IX. Рационализации

 

 

126. Чернинкова, С.  Използване на методика за интравитално изследване на микроциркулацията при въвеждане на  т.нар. “ конюнктивен индекс “ . Удостоверение за призната рационализация N 6123 / 11.12.1989 година,  на основание чл. 57 от Закона за изобретенията и рационализациите.

 

Б. УЧАСТИЯ  С  ДОКЛАДИ  ИЛИ  ПОСТЕРИ  В  БЪЛГАРСКИ  И МЕЖДУНАРОДНИ  НАУЧНИ  ФОРУМИ  С  ОТПЕЧАТАНИ РЕЗЮМЕТА  ИЛИ  ПРОГРАМИ

 

127. Чернинкова, С., З.Чернинков. Относно sacrum acutum и една  разновидност на sacralisatio  L5 в съчетание с радикулярна симпматика . V Национален конгрес по рентгенология, радиология и радиобиология, Пловдив, 10 - 12 октомври 1980, Резюмета, 87.

128. Чернинкова, С.  Състояние на конюнктивената микроциркулация при болни с латентна недостатъчност  на мозъчното кръвообращение. Градска младежка научна конференция -школа “Актуални проблеми на здравеопазването”, София , май 1983, Резюмета, 19.

129. Стайков, М., С.Чернинкова. Върху някои медико-социални проблеми  при болни с поясно-кръстни радикулити в Сливенски окръг. IV Конгрес по социална хигиена, Благоевград, 3 - 5.X.1986, Резюмета , 66.

130. Radionova,M., S.Cherninkova, T.Gudeva, C.Dikova.  Neuroophthalmological examination and visual evoked potentials in patients with multiple sclerosis. IX Joint Annual Meeting on EEG and Clinical neurophysiology, Varna, 3 - 5 .X. 1986, Summaries, 24.

131. Чернинкова, С. Проучване на конюнктивалната микроциркулация при болни с мозъчно-съдова недостатъчност. Пети Национален конгрес по неврология, София, 31.X. - 2.XI. 1986, Резюмета,  19 - 20.

132. Bossnev,W., S.Cherninkova, M.Daskalov, Z.Stoyneva. Thermoregulatory  and microcirculatory disorders in patients with cerebro-vascular disease  and peripheral angioneuropathology. Second World Congress of Neuroscience ( IBRO ) , Budapest, Hungary , 16 - 21 August 1987, Abstracts, 1607 P , S 536.

133. Cherninkova,S., P.Shotekov. Neuroophthalmologic examination in patients with carotid artery disease. First  European Congress of Neurology, Prague,  Czechoslovakia, 18 - 22 April 1988,   Abstracts,  81 - 82.

134. Stoyneva,Z., W.Bossnev, V.Rogeva, S.Cherninkova, W.Chalmanov.  Liquid crystall thermography in cerebro-vascular pathology. First European Congress of Neurology, Prague,  Czechoslovakia, 18 - 22 April 1988,   Abstracts, 391 – 392.

135.Cherninkova, S.  Investigation of conjunctival microcirculation in patients with cerebro-vascular  insufficiency . 21 Danube Symposium for Neurological  Sciences, Varna, 13 - 15 October 1988, Abstracts, 35 - 36.

136. Kutschoukov,M.,Z.Aladjemova,S.Cherninkova, J.Petrova,F.Lazarov,D.Vladimirov. Changes of peripheral microcirculation  in alcocholics with acute and chronic disturbances of brain circulation. 7th  Bulg.Romanian Symposium of Neurology, Pleven, 13 October 1989, Summaries, 54.

137. Григорова,О., С.Чернинкова.  Върху синдрома на Толоза - Хънт ( 11 болни ). НИНПН - Научна сесия, София, 7 юли 1990, Резюмета, 17 - 18.

138. Tcherninkova, S. Recherches neuro-ophthalmologiques sur des malades avec sclerose en plaques.  XXIe  Semaine Medicale Balkanique, Varna, 2 - 5 Septembre 1990, Resumes, 287 – 288  (French ).

139. Cherninkova, S.  Conjunctival microcirculation  in multiple sclerosis patients . 23rd  Danube Symposium for Neurological Sciences, Berlin, Germany, 11 - 13 October 1990, Abstracts, 141.

140. Чернинкова, С.  Оптичен неврит при болни с множествена склероза. V Национален конгрес по офталмология с международно участие,София, 26 - 28 октомври 1990, Резюмета, 85 - 86.

141. Накова, Ан., Ал.Шмаров, С.Чернинкова. Зрителни евокирани потенциали при пигментен ретинит. V Национален конгрес по офталмология с международно участие, София, 26 - 28 октомври 1990, Резюмета, 77.

142. Вълков, Й., С.Чернинкова.  Флуоресцеин-ангиографска картина на папилата на зрителния нерв при болни с оптична форма на множествена склероза. VI Национален конгрес по неврология, София, 29 - 31 октомври 1992, Сборник резюмета, 212.

143. Петрова, Ю.И., Г.Георгиев, С.Чернинкова.  Термометрия при псевдостенокарден синдром. VI Национален  конгрес по неврология, София, 29 - 31 октомври 1992, Сборник резюмета, 45.

144. Петрова,Ю.И., С.Чернинкова, П.Шотеков. Доплер-сонографски и вегетологични проучвания при болни с инсулти. VI  Национален конгрес по неврология , София, 29 - 31 октомври 1992, Сборник резюмета, 131.

145. Чернинкова,С. Лезия на зрителния нерв  при  болни с  множествена склероза. VI Национален конгрес по неврология , София, 29 - 31 октомври 1992, Сборник резюмета, 211.

146. Petrova,D., Chr.Marinov, S.Cherninkova.  Changes in the common microcirculation and in the hemostasis in chronic obstructive pulmonary disease. XIIIe  Session des journees  medicales balkaniques, Jannina,Greece, 8 - 10 Juillet 1993, Resumes, 19.

147. Cherninkova,S.,V.Dimova. Neuroophthalmological findings and  visual evoked potentials in different stages of optic neuritis in multiple sclerosis patients. 26th  Danube Symposium for Neurological Sciences , Innsbruck, Austria, 30 September - 2 October 1993, Abstracts, 9.

148. Dimova,V., S.Cherninkova.  Visual evoked potentials in multiple sclerosis patients with optic form of multiple sclerosis and with subclinical lesions of the optic nerve. Fourth Meeting of the European Neurological Society , Barcelona, Spain, 25 - 29 June 1994, Journal of Neurology, Suppl. 1 to vol.241,1994, S 103.

149. Григорова,О.,С.Чернинкова. . Върху синдрома на Steele-Richardson-Olszewski (прогресивна супрануклеарна парализа ). Юбилейна  научна конференция  по неврология, Боровец , 13 – 15 април 1995, Сборник резюмета, 49.

150.  Коцева,Р.,С.Чернинкова. Приложение на класическа акупунктура  при болни с оптична атрофия. Second Bulgarian Acupuncture Congress , Sofia, 1 - 5 June 1995, Abstracts, 17.

151. Dimova,V., P.Kovatchev,S.Cherninkova.,P.Popov. Dynamical parametrical analysis of VEP in healthy persons and in patients with homonymous perimetric defects. 7th International Congress on brain electromagnetic topography , Rio de Janeiro, Brazil, 7 –11 October 1996, Abstracts, 61.

152. Чернинкова,С., О.Григорова.  Синдроми  на очедвигателни разстройства при болни с множествена склероза. VII Национален конгрес по неврология, Пловдив, 22 - 25 октомври 1997, Neurologia Balkanica, 1 , 1997, 3 - 4 , 108.

153. Чернинкова,С., В.Димова, Б.Стаменов.  Изследване на очните движения при паркинсоници. VII Национален   конгрес по неврология, Пловдив, 22 - 25 октомври 1997, Neurologia Balkanica, 1 , 1997, 3 - 4 , 56.

154. Григорова,О., М.Кючуков, С.Сарафов, С.Чернинкова. Синдром на Клод Бернар - Хорнер при съдови заболявания на мозъка. VII Национален конгрес по неврология, Пловдив, 22 - 25 октомври 1997, Neurologia Balkanica, 1 , 1997, 3 - 4 , 14.

155. Petrova, D., H.Marinov,V. Genova, S.Cherninkova.  Changes in haemostasis and in conjunctival microcirculation in chronic obstructive pulmonary disease. 15th International congress on thrombosis, Antalya, Turkey, 16 - 21 October 1998, Abstracts, N 494.

156. Чернинкова,С., З.Чернинков.  Хипертелоризъм - есенциален и в съчетание с оро-дигито-фациален синдром и камптодактилия. Национална конференция с международно участие “Наследствена и вродена очна патология”, Стара Загора, 20 - 21 ноември 1998, Резюмета, 17.

157. Чернинкова,С., М.Кючуков, О.Григорова, С.Сарафов.  Синдроми на лезия на n.ophthalmicus в съчетание с друга неврологична симптоматика.  VIII Национална конференция по неврология с международно участие” Българската неврология  днес и утре” , София, 4 - 6 юни 1999, Сборник резюмета, 52 - 53.

158. Крушков,Хр., Н.Никоевски, К.Романски,Ч.Дикова, С.Чернинкова, Г.Кунин, В.Каракостов.  Хидроцефалия и вторична атрофия на зрителните нерви като първоначална проява на спинален тумор - клиничен случай. VIII Национална конференция по неврология с международно участие”Българската неврология днес и утре”, София, 4 - 6 юни 1999, Сборник резюмета, 82.

159.Tournev, I., D.Angelicheva, R.King, V.Guergueltcheva, B.Youl, L.Kalaydjieva, B.Ishpekova, Z.Kamenov, M.Katzarova, L.Aneva, M.Raycheva, R.Petkov, A.Shmarov, N.Popova, O.Kamenov, S.Cherninkova, P.K.Thomas. The congenital cataract facial dysmorphism neuropathy / CCFDN / syndrome maps to 18q23. European Charcot-Marie-Tooth Consortium, 8th Annual Symposium, Antwerpen, Belgium, 2 - 4 July 1999, Abstracts.

160. Cherninkova,S.,V.Dimova. The use of automated perimetry for lesions in the suprachiasmal visual pathway with vascular etiology. 4th Congress of the EFNS , Lisbon, Portugal, 7 - 11 September 1999, European Journal of Neurology, 1999,  vol.6, suppl.3, 130.

161. Чернинкова,С., В.Димова.Компютърно-периметричният метод в неврологичната диагностика.VII  Национален конгрес по офталмология, София, 28 – 30 септември  2000, Резюмета,119.

162. Попова,А., Г.Димитрова, И.Петкова, С.Чернинкова, Л.Калайджиева, P.Thomas, И.Търнев. Офталмологични прояви при новооткрито в България дизонтогенетично невродегенеративно  заболяване – CCFDN  syndrome. VII  Национален конгрес по офталмология, София, 28 – 30 септември 2000, Резюмета,166.

163. Чернинкова,С., В.Димова, Д.Стоилова. Рана диjгноза на мозочните неоплазми со приложуване на автоматска ( компjутерска ) периметриjа. II конгрес на невролозите на Македониja , Охрид, Македониja , 27 – 30 септември 2000, Зборник на апстракти, 205 – 206.

164. Чернинкова,С., Д.Стоилова. Приложение на автоматизирана                             ( компютърна ) периметрия при болни с мозъчни неоплазми, компримиращи ретрохиазмалните отдели на афренетната зрителна система. IV годишна среща на Съюза на офталмолозите в България, Боровец, 27-30 юни, 2001, Резюмета, 18.

165. Чернинкова,С., Д.Стоилова, В.Димова. Видео-окулографията – нов метод за изследване на очедвигателни лезии при пациенти с мултиплена склероза. VIII  Национален конгрес по неврология, София, 27-30 септември, 2001, Българска Неврология, 2001, 2, 49.

166. Cherninkova, S., Hr.Tzekov, V.Bussarski, I.Iliev, S.Nachev, T.Gudeva, D.Stoilova. Neuro-ophthalmologic symptomatology in 246 patients with orbital tumors. 5th Meeting of European Neuro-ophthalmology Society, July 22-26, 2001, Tuebingen, Germany, Neuro-ophthalmology, 2001, 25, Abstracts, 86.

167. Cherninkova, S., B. Stamenov, D. Stoilova. Cortical blindness accompanied by bilateral ischemic optic neuropathy as a result of generalized cerebral hypoxia- with contribution to one case. 5th Meeting of European Neuro-ophthalmology Society, July 22-26, 2001, Tuebingen, Germany, Neuro-ophthalmology, 2001, 25, Abstracts, 94.

168. Cherninkova, S. Neuro-ophthalmologic symptomatology in patients with brain neoplasms. First Internatonal Neuro-oncological BANO Meeting, November 8-10, 2002, Varna, Bulgaria, Programme.

169. Cherninkova, S. Characteristics of ocular motility disorders in 360 multiple sclerosis patients. 6th  Meeting of European Neuro-ophthalmology Society, June 15-18, 2003, Gothenburg, Sweden, Neuro-ophthalmology, 2003, 27,  Abstracts, 241.

170. Tzekov, C., S. Cherninkova, V. Bussarski. Optic neuropathy following blunt head trauma. 6th  Meeting of European Neuro-ophthalmology Society, June 15-18, 2003, Gothenburg, Sweden, Neuro-ophthalmology, 2003, 27,  Abstracts, 254.

171. Търнев, И., П. Томас, В. Гергелчева, И. Литвиненко, Ю. Петрова, Б. Ишпекова, А. Шмаров, Р. Кинг, Р. Петков, С. Чернинкова, Д. Ангеличева, Л. Калайджиева. Конгенитална катаракта, лицев дисморфизъм, невропатия синдром – транскрибционно заболяване с генетичен дефект в карбоксил-фосфатазния компонент на РНК полимераза II. IX Национална Конференция по неврология с международно участие, 25-27 септември, 2003, София, Българска Неврология, 2003, 3, 208.

172. Чернинкова,С., Хр.Цеков, В.Бусарски, И.Илиев, С.Начев, Т.Гудева. Офталмологични симптоми при 275 болни с орбитални пространствено-заемащи процеси. VII годишна  среща на Съюза на офталмолозите в България, 26-29 май, 2004, Пловдив, Резюмета, 46.

173. Cherninkova, S. Syndromes of ocular motility disorders in multiple sclerosis patients. XV Meeting of International Neuro-ophthalmology Society, July 18-22, 2004, Geneva, Switzerland,  Abstracts,  N 151.

174. Kilimov, N., V. Guergueltcheva, I. Tournev, S. Cherninkova, A. Zofgren, P.de Jonghe, V. Timmerman, A. Jordanova. ASP35TYR mutation in myelin protein zero leading to axonal Charcot-Marie-Tooth disease – further data on phenotype expression. 36th International Danube Symposium for Neurological Sciences and continuing education, 15-18 September, 2004, Sofia, Bulgaria, Abstracts, 74-75.

175. Cherninkova, S., O. Grigorova, A. Oscar. The dynamics of the neuroophthalmologic symptomatology in patients with idiopathic intracranial hypertension. 36th International Danube Symposium for Neurological Sciences and continuing education, 15-18 September, 2004, Sofia, Bulgaria, Abstracts, 87.

176. Shotekov, P., N. Nikoevski, I. Tournev, S. Cherninkova, I. Petrova, M. Raicheva, V. Mihajlova. Clinical case-Progressive supranuclear palsy. 36th International Danube Symposium for Neurological Sciences and continuing education, 15-18 September, 2004, Sofia, Bulgaria, Abstracts, 70.

177. Grigorova, O., S. Cherninkova. Blepharospasm. 36th International Danube Symposium for Neurological Sciences and continuing education, 15-18 September, 2004, Sofia, Bulgaria, Abstracts, 71.

178. Цеков, Хр., С.Чернинкова, Я.Енчев, В.Каракостов, А.Бусарски, Е.Найденов, К.Минкин, Р.Аврамов, М.Тодоров, П.Генов, В.Божинова, Р.Велизарова, М.Радионова, П.Димова. Тумори на централната нервна система в детската възраст – съвременни възможности за диагностика и оперативно лечение. Национална Конференция по Детска Неврология, Психиатрия и Психология на развитието, 28-30 Октомври, 2004, Пловдив, Сборник с резюмета, 23.

179. Чернинкова, С., Ю. Петрова. Офталмологични нарушения при каротидна недостатъчност. Годишна конференция на софийския клон на Българско дружество по офталмология “Новости в офталмологията”, 26-27 ноември, 2004, София, Резюмета, 38.

180. Chakarova,C., I.Tournev, S.Cherninkova, R.Kaneva, A.Jordanova, B.Gill, M.Papaioannou, A.Hardcastle, I.Kremensky, S.Bhattacharya. Bulgarian Roma ( Gypsy ) Pedigree with Severe X-linked Retinitis pigmentosa.  2005 ARVO meeting, Miami, USA, Invest.Ophthalmol.Vis.Sci., 2005, 46, ARVO E-Abstract 1822.

181. Чернинкова,С. Нарушения на окуломоториката в неврологичната практика. II Конгрес на офталмолозите от Югоизточна Европа, 1-4 юни, 2005, София, Резюмета, 61.

182. Чернинкова,С., Х.Чакърова, Ан.Накова, Ив.Търнев, А.Оскар, Р.Кънева, А.Йорданова, Ш.Бхатачария. Фенотипна характеристика на Х-свързан пигментен ретинит при ромски фамилии. II Конгрес на офталмолозите от Югоизточна Европа, 1-4 юни, 2005, София, Резюмета, 67.

183. Гергелчева, В., С. Чернинкова, А. Шмаров, В. Божинова, Е. Цолова, P. De Jonghe, V. Timmerman, А. Йорданова, И. Търнев. Атрофия на зрителния нерв при пациенти с болест на Шарко-Мари-Тут тип 2А и мутация в MFN2 гена. IX Национален конгрес по Неврология, 8-10 септември, 2005, София, Българска Неврология, 2005, 4, 235.

184. Михайлова, В., Т.Тодоров, И.Търнев, С.Чернинкова, Н.Никоевски, М.Райчева, И.Петрова, П.Янкова, А.Савов, И.Кременски. Тежка невропсихична симптоматика при пациентка с болест на Wilson, асоциирана с нова мутация в АТР7В. IX Национален Конгрес по Неврология, 8-10 септември, 2005, София, Българска Неврология, 2005, 4, 235-236.

185. Михайлова,В., И.Търнев, С.Чернинкова, В.Синигерска, Н.Никоевски, Х.Желев, М.Райчева, Р.Петков, И.Петрова, П.Янкова, Т.Тодоров, П.Шотеков,  И.Кременски, Л.Калайджиева. Интермедиерен тип на болест на Ниман-Пик при брат и сестра, хомозиготи по TRP391GLY  мутация в гена за лизозомната кисела сфингомиелиназа, погрешно диагностицирани и дълго време лекувани за болест на Wilson. IX Национален Конгрес по Неврология, 8-10 септември, 2005, София, Българска Неврология, 2005, 4, 236-237.

186. Петрова, И., П. Шотеков, Н. Никоевски, И. Търнев, С. Чернинкова, Е. Цолова, С. Желязкова. Полиоенцефалопатия на Вернике при патологична бременност с продължителна хиперемезис гравидарум. IX Национален Конгрес по Неврология, 8-10 септември, 2005, София, Българска Неврология, 2005, 4, 237.

187. Оскар, А., С. Чернинкова. Динамика на компютърно-периметричната находка при пациенти с оптичен неврит в акутен и реконвалесцентен стадий. IX Национален Конгрес по Неврология, 8-10 септември, 2005, София, Българска Неврология, 2005, 4, 237.

188. Cherninkova,S., C.Tzekov, K.Koev, E.Najdenov, A.Oscar. Optic pathway gliomas in childrenclinical study on 33 cases. 15th  Congress of European Society of Ophthalmology, 25-29 September, 2005, Berlin, Germany, Programme, P 106.

189. Tzekov,Chr., V.Bussarsky, S.Cherninkova, E.Naydenov, K.Minkin, L.Nuchev, I.Dimitrov. Radiation-induced olfactory meningiomas as late complication of medulloblastoma treated cases. 10th Congress of Neurosurgeons in Serbia and Montenegro, 2-5 October, 2005, Novi Sad, Abstracts, 11.

190. Chakarova,C., Cherninkova, S, A.Jordanova, R.Kaneva, T. Colclough, G.Black,

 S.Ramsden, I.Tournev, I.Kremensky, S.Bhattacharya.  Mutations

Causing Retinitis Pigmentosa in Gypsy Families. 2006 АRVO Meeting, Miami, USA, Invest Ophthalmol Vis Sci, 2006, 47, ARVO E-Abstract 1040.

191. Чернинкова, С. Клиника на оптичните неврити. IX годишна среща на Съюза на очните лекари в България, 7-10 юни, 2006, Пловдив, Програма с резюмета, 22-23.

192. Оскар, А., С. Чернинкова, А. Шмаров. Компютърно-периметрична находка в корелация със зрителни евокирани потенцияли при пациенти с оптичен неврит в акутен и реконвалесцентен стадий. IX годишна среща на Съюза на очните лекари в България, 7-10 юни, 2006, Пловдив, Програма с резюмета, 25.

193.Mihajlova,V., J.Hantke, I.Sinigerska, S.Cherninkova, M.Raicheva, R.Tincheva, I.Tournev, L.Kalaydjieva. Intermediate type of Niemann-Pick disease in Bulgarian Roma homozygous for an ancestral mutation in SMPD1.  Second Eastern European Conference on Rare diseases and Orphan Drugs, 8-9 September, 2006, Plovdiv, Bulgaria, Abstracts, Poster N 13.

194. Чернинкова,С., В.Михайлова, Ив.Търнев, J. Hantke, И.Синигерска, Р.Тинчева, А.Оскар, Л.Калайджиева. Офталмологична симптоматика при интермедиерна форма на болестта на Niemann-Pick при български роми. XXV Юбилейна годишна конференция на софийския клон на Българско дружество по офталмология “Новости в офталмологията”,  24-25 ноември, 2006, София, Научна програма, 32.

195. Cherninkova,S., V.Mihaylova, I.Tournev, J.Hantke, I.Sinigerska, R.Tincheva, A.Oscar, L.Kalaydjieva. Ophthalmologic symptomatology in Bulgarian Roma patients with intermediate form of Niemann-Pick disease. 8th  Meeting of European Neuro-ophthalmology Society, 26-29 May, 2007, Istanbul, Turkey, Neuro-ophthalmology, 2007, 31,  Abstracts, II.8.1.

196. Oscar, A., S. Cherninkova, V. Karakostоv, V. Bussarski, L. Kaljonski. Bilateral optic neuritis associated with pituitary abscess. 8th  Meeting of European Neuro-ophthalmology Society, 26-29 May, 2007, Istanbul, Turkey, Neuro-ophthalmology, 2007, 31,  Abstracts, II.6.1.

197. Михайлова, В., И. Търнев, Я. Хантке, И. Синигерска, С. Чернинкова, М. Райчева, Р. Тинчева, Л. Калайджиева. Атаксия при интермедиерна форма на болест на Ниман-Пик. X Юбилеен Национален Конгрес по  Неврология, 7-9 юни, 2007, София, Българска Неврология, 2007, 3, 138.

198. Михайлова, В., Т. Тодоров, О. Косева, И. Коцев, З. Кръстев, Г. Георгиев, С. Чернинкова, С. Сарафов, И. Кременски, И. Търнев. Мутацията R616Q в ATP7B е асоциирана с «псевдосклероза» при болест на Wilson.  X Юбилеен Национален Конгрес по  Неврология, 7-9 юни, 2007, София, Българска Неврология, 2007, 3, 138 – 139.

199. Петрова, И., В. Михайлова, С. Чернинкова, И. Иванов, М. Валтер, И. Търнев. Клинико-генетично проучване на голяма българска фамилия с окулофарингеална мускулна дистрофия ( ОФМД ). X Юбилеен Национален Конгрес по  Неврология, 7-9 юни, 2007, София, Българска Неврология, 2007, 3, 141.

200. Чернинкова,С., C. Chakarova,  Ив.Търнев, N. Waseem, B. Veraitch, B.Gill, Ан.Накова, Р.Кънева, А.Йорданова, T. Colclough, A.Оскар, В.Михайлова, A. Wright, G. Black, S. Ramsden, S. Bhattacharya. Характеристика на автозомно-доминантен  пигментен ретинит при българска ромска фамилия с новооткрита мутация в PRPF31 гена. XXVI Юбилейна конференция  “Новости в офталмологията”, 23-24 ноември, 2007, София, Сборник с резюмета, 17.

201. Petrova,I., V.Mihaylova, T.Muller, S. Cherninkova, M.Walter, M. Deschauer, I. Tournev. Unique PABPN1 gene mutation in a large Bulgarian family with OPMD. 3rd Eastern European Conference on Rare diseases and Orphan drugs, 1-2 March, 2008, Plovdiv, Bulgaria, Abstrtacts, 12.

202. Sivadorai, P., S. Cherninkova, S. Bouwer, K.Kamenarova, D. Angelicheva, P. Seeman, K. Hollingswarth, V. Mihaylova, A. Oscar, G. Dimitrova, R. Kaneva, I. Tournev, L. Kalaydjieva. Minor CYP1B involvement in the molecular basis of primary congenital glaucoma in Bulgarian Gypsies. European Human Genetics Conference, May 31 – June 3, 2008, Barcelona, Spain, European Journal of Human Genetics, 2008, Abstracts.

203. Tzekov, C., E. Naydenov, S. Cherninkova, N. Mirchev, K. Minkin, Y. Enchev. Surgical treatment of lacrimal gland tumors. Eighth Congress of the European Association for Neuro-Oncology ( EANO ), September 12-14, 2008, Barcelona, Spain, Neuro-Oncology, 2008, Book of Abstracts, 30.

204. Титянова, Е., С. Каракънева, С. Чернинкова, И. Търнев. Четири-измерна ( 4D ) ултразвукова диагностика в неврологията. XI Национален Конгрес по неврология, 14-16 май, 2009, София, Българска Неврология, 2009, 2, 66-67.

205. Михайлова, В., Т. Тодоров, Х. Желев, О. Косева, З. Кръстев, И. Коцев, Г. Георгиев, С. Чернинкова, Р. Ганева, Л. Танкова, Д. Петрова, А. Савов, И. Кременски, И. Търнев. Неврологични симптоми и генотип-фенотипни корелации при български пациенти с болест на Wilson. XI Национален Конгрес по неврология, 14-16 май, 2009, София, Българска Неврология, 2009, 2, 72-73.

206. Titianova,E., S. Karakaneva, S. Cherninkova, I. Tournev. Four-dimensional ultrasound diagnostics in Neurology. 14th Meeting of the European Society of Neurosonology and Cerebral hemodynamics, May 23-25, 2009, Riga, Latvia, Abstracts, 13.

207. Tzecov, C., S. Cherninkova, E. Naydenov, K. Minkin, A. Oscar, V. Bussarsky, K. Romansky, S. Nachev. Orbital vascular lesions in the neurosurgical practice. 9th Meeting of the European Neuro-ophthalmology Society, June 17-20, 2009, Lubeck, Germany, Programme and Abstracts, P 81.

208. Cherninkova, S., V. Mihaylova, Iv. Tournev, T. Todorov, N. Dimitrova, Hr. Jelev. Regression of Kayser-Fleischer´s  ring correlating with systemic improvement in patients with cerebral form of Wilson disease during treatment with D-Penicillamine.  9th Meeting of the European Neuro-ophthalmology Society, June 17-20, 2009, Lubeck, Germany, Programme and Abstracts, P 90.

 

 

Допълнителни публикации

                                      ( след професурата )

 

1. Коев, К., С. Чернинкова, И. Каменов. Случай на тромбоза на sinus sagitalis superior със синдром на мозъчен псевдотумор. Scripta periodica, 2006, 9, 2, 48-52.

2. Коев, К., С. Чернинкова, Р. Георгиев, И. Каменов. Retinitis pigmentosa  - синдром на Usher при два фамилни случая с автозомно-рецесивно унаследяване. Български медицински журнал, 2009, 3, 1, 58-60.

3. Титянова, Е., Н. Димитров, С. Каракънева, К.Гиров, Р. Петков, С. Чернинкова, З. Рамшева, П. Попов. Двустранна тромбоза на сънните артерии- клинични, невросонологични, неврофизиологични и невроизобразяващи изследвания. Невросонография и мозъчна хемодинамика, 2009, 5, 2, 85-90.

4. Kamenarova, K., S. Cherninkova, Q. Prescott, M. Durán, A. Krishna, M. Lourdes, V. Sánchez, A Oscar, R. Kaneva, I. Kremensky, C. Chakarova, I. Tournev, S. Bhattacharya. A novel locus for autosomal dominant cone-rod dystrophy in a family of Gypsy origin. 59th Annual Meeting of the American Society of Human Genetics, October 20 - 24, 2009, Hawaii.

5. Чернинкова, С., Хр. Чакърова, Ан Накова, Ив. Търнев, Р. Георгиев, Р. Кънева, N. Waseem, B. Veraith, S. Bhattacharya, T. Colclough, M. Black, S. Ramsden. Клинично фенотипизиране, ЕРГ-находка и молекулярно-генетичен анализ при две ромски фамилии с пигментен ретинит. Национална Конференция “ Новости в офталмологията”, 2009, 27 - 28 ноември, София, Програма.

6. Чернинкова,С., Ив.Търнев, Д.Азманов, Ст.Димитрова, К.Каменарова, Б. Ангелов, В.Чернодринска, Др.Драганов, Л.Ангелова, Е.Контрова, Р.Кънева, Л.Калайджиева. Клинико-генетични проучвания при вродена глаукома. VI Симпозиум на Националната Глаукомна Асоциация , 17 април 2010, Пловдив, Резюмета, 18.

7. Коев, К.,С.Чернинкова, И.Търнев, Р.Георгиев, Р.Кънева. Клиничен профил на непрогресиращ пигментен ретинит без пигмент в семейство с автозомно-доминантно- унаследяване. XIII-a годишна среща на Съюза на очните лекари в България, 12-15 Май 2010, Пловдив, Програма с резюмета, 27.

8. Титянова, Е.,С.Чернинкова, К.Коев, С. Каракънева. Четири-измерна ултразвукова диагностика в невроофталмологията. XIII-a годишна среща на Съюза на очните лекари в България, 12-15 Май 2010, Пловдив, Програма с резюмета, 27-28.

9. Коев, К., Р.Георгиев, С.Чернинкова. Три фамилни случая от три различни поколения с автозомно-доминантно унаследяване на Retinitis pigmentosa, доказани с дигитално ERG. Български Mедицински Журнал, 2010, vol. IV, 1, 58-61.

10. Оскар, А., С. Чернинкова. Честота на абнормната находка при пациенти с оптичен неврит в акутен стадий. Българска неврологична и психиатрична практика, 2010, год.VI, 2, 2-5.

11. Andreeva,A., V.Kirkova, A.Oscar, S.Cherninkova, I.Tournev. Raeder paratrigeminal syndrome in a patient with a mass lesion in the maxillary sinus. 12st Southeast conference of chemotherapy and infection ; 20th jubilee annual assembly of IMAB, 6-9 may 2010, Varna, Bulgaria, Program,13.

12. Koev, K., S. Cherninkova, I. Tournev, R. Georgiev, R. Kaneva, A. Oscar. Clinical profile of non-progressive Retinitis pigmentosa without pigment in a family with autosomal-dominant inheritance. 10th Euretina Congress, 2-5 September 2010, Paris, Programme, 62.

13. Шотеков, П., С. Чернинкова. Черепно-мозъчни нерви. Анатомо-физиология. Изследване.Синдроми на увреда. В: Неврология, Ред. П.Шотеков, София, МИ “Арсо”, 2010, 73-103.

14. Чернинкова, С., Хр.Цеков, В.Бусарски. Невроофталмологична симптоматика при първични тумори на зрителния нерв. В: Тумори на окото и очните придатъци, 2010, Плевен, Ред.Ч.Балабанов и П.Василева, 198-202.

15. Цеков,Хр., С.Чернинкова, С.Кондов, Т.Спириев, А.Цеков, Л.Лалева, В.Бусарски, К.Романски, В.Пелинков, И.Ангелов. Дермоидни кисти на орбитата. В: Тумори на окото и очните придатъци, 2010, Плевен, Ред.Ч.Балабанов и П.Василева, 191-197.

16. Azmanov, D., S. Dimitrova, L. Florez, S. Cherninkova, Dr. Draganov, B. Morar, R.Saat, M. Juan, J. Arostegui, S. Ganguly, H. Soodyall, S. Chakrabarti, H. Padh, M. A. Lo´pez-Nevot, V. Chernodrinska, B. Anguelov, P. Majumder, L. Angelova, R. Kaneva, D. A. Mackey, Iv. Tournev, and L. Kalaydjieva*. LTBP2 and CYP1B1 mutations and associated ocular phenotypes in the Roma/Gypsy founder population. European Journal of Human         Genetics , 2011, 19, 326–333.

17. Бориславова, В., С.Чернинкова, Ив. Търнев. Три случая на митохондриална        цитопатия  с прояви на хронична прогресивна  външна офталмоплегия. Нац.       Конференция « Новости в офталмологията », ноември 2010, София.

18. Бориславова, В., С.Чернинкова. Невроофталмологична симптоматика при      миотонична дистрофия. Нац. Конференция « Новости в офталмологията »,      ноември 2010, София.

19. Камбурова, А., Б. Спасов, С. Чернинкова. Очна симптоматика като начална      проява на мултиплен миелом. Нац. Конференция « Новости в офталмологията »,      ноември 2010, София.

20. Оскар, А., С. Чернинкова, И. Петкова. Клинична картина на тиреоид-асоциирана офталмопатия. Нац. Конференция« Новости в офталмологията », ноември 2010, София.

21.Чамова, Т., В. Гергелчева, С. Чернинкова, М. Райчева, А. Оскар, И. Търнев.      Фамилен случай на туберозна склероза. Българска неврологична и психиатрична практика, 2010, 3-4, 2-6.

22.Бориславова, В., С. Чернинкова, Ив. Търнев. Невроофталмологична      симптоматика при митохондриални цитопатии ( литературен обзор ). Българска      Неврология, 2010, 10, 4, 151-155.

23. Килимов, Н., В. Гергелчева, С. Чернинкова, Ан Льофгрен, П. Де Йонге, В.       Тимерман, А.Йорданова, И. Търнев. Asp35TyR мутация в MPZ гена водеща до       аксонална форма на болестта на Шарко-Мари-Тут – допълнителни данни върху       фенотипната експресия. Българска Неврология, 2010, 10, 4, 175-178.

24.Оскар, А., С.Чернинкова. Клинична картина на тиреоид-асоциирана офталмопатия          ( литературен обзор ). Български офталмологичен преглед, 2011, 1, 41-52.

25. Бориславова, В., С. Чернинкова, И. Търнев. Анализ  на невроофталмологичната симптоматика при болни с миастения гравис. XII Национален Конгрес по Неврология, 19-21 Май 2011, Боровец, Резюмета, 104-105.

26.Гергелчева, В., Т. Чамова, С. Чернинкова, В. Михайлова, В. Бориславова, Ст. Сарафов, Рита Хорват, И. Търнев. Клиничен спектър и диагностични възможности при хронична прогресивна  външна офталмопареза синдром (СПЕО) и СПЕО плюс синдроми. XII Национален Конгрес по Неврология, 19-21 Май 2011, Боровец, Резюмета, 107-108.

27.Шопова, А., А. Андреева, С. Чернинкова, Н. Никоевски, И. Търнев. Първи клинично и генетично доказан случай на спиноцеребеларна атаксия тип 7 в България. XII Национален Конгрес по Неврология, 19-21 Май 2011, Боровец, Резюмета, 108.

28.Чернинкова, С., А. Цукева, А. Капрелян. Алгоритъм за диагностично и терапевтично поведение при невроофталмологичните заболявания. XII Национален Конгрес по Неврология, 19-21 Май 2011, Боровец, Резюмета, 118-119.

29.Titianova, E., S. Cherninkova, S. Karakaneva, B. Stamenov. Four-dimensional  ultrasound imaging in neuro-ophthalmology. 16th Meeting of the European Society of Neurosonology and Cerebral Hemodynamics, Munich, Germany, May 20-23, 2011, Abstracts, 18.

30.Borislavova,V., S. Cherninkova. Neuro-ophthalmological signs in myotonic dystrophy patients. 10th  EUNOS Meeting , Barcelona, Spain, 18-21 June 2011, Abstracts, 92.

31. Kamburova,A., B. Spassov, S. Cherninkova. Orbital and conjunctival involvement as a first manifestation of multiple myeloma. 10th  EUNOS Meeting , Barcelona, Spain, 18-21 June 2011, Abstracts, 92.

32. Dimitrova, G., A. Oscar, S. Cherninkova. Microstrabismus in a patient with Sturge- Weber syndrome. 10th  EUNOS Meeting , Barcelona, Spain, 18-21 June 2011, Abstracts, 91.

33. Borislavova Valchova,V., S. Cherninkova, I. Tournev. Assessment of neuro-ophthalmis symptoms and role of corticosteroid therapy in patients with myasthenia gravis. 15th Congress of EFNS, Budapest, Hungary, 10-13 September, 2011, Program.

34. Бориславова, В., А. Шопова, В. Гергелчева, Ив. Търнев, С. Чернинкова. Невро-офталмологични симптоми при миотонична дистрофия. Български офталмологичен преглед, 2011, 3, 23-28.

35.Cherninkova, S. Syndromes of oculomotor paretic disorders in multiple sclerosis patients. 18th Session of the Balkan medical days, 16-18 september 2011, Varna, Bulgaria, Program,10.

36. Borislavova, V., S. Cherninkova. Neuro-ophthalmic symptoms in patients with mytochondrial cytopathies. 18th Session of the Balkan medical days, 16-18 september 2011, Varna, Bulgaria, Program,11.

37. Tzekov, Chr., S. Cherninkova, T. Spiriev, S. Kondoff, A. Cekov, L. Laleva, V. Pelinkov, G. Kirova, D. Cholakov. Surgical treatment of thyroid ophthalmopathy. 18th Session of the Balkan medical days, 16-18 september 2011, Varna, Bulgaria, Program, 26.

 

38. Чернинкова, С. Лутеин и възрастово-обусловена макулна дегенерация. GP News, 2011, 12, 5-6.

39. Чернодринска, В., А. Оскар, С. Чернинкова. RetCam скрининг на недоносени деца и оценка на рисковите фактори за развитие на ретинопатия. Педиатрия, 2011, 4, 21-23.

40. Cherninkova, S., A. Oscar. Idiopathic intracranial hypertension versus dural sinus thrombosis: clinical presentation, diagnosis, treatment and visual outcome. The 3rd World Congress on controversies in Ophthalmology, Istanbul, Turkey, March 22-25, 2012, Program and Abstracts, P-36.

41.Чернинкова, С., Ив.Търнев, Д.Азманов, Ст.Димитрова, К. Каменарова , Б.Ангелов, В.Чернодринска, Др.Драганов, Л.Ангелова, Е.Контрова, Р.Кънева, Л.Калайджиева. Клинична симптоматика и генетични проучвания при първична конгенитална глаукома. Български Форум Глаукома, 2012, 1, 36-40.

Новини

04.02.2019. Предстоящото посещение на д-р Клаес  прочети повече

Видео

Интервю с управителката на клиника Lazervision  виж цялото видео

 

Очна клиника Vision
Споделяне